„Wieczór Patriotyczny”

W dniu 24 kwietnia 2015r. zamiast spektaklu „Pierzajki” odbył się „Wieczór Patriotyczny”

Spotkanie to prowadzili Barbara i Tadeusz Chojnaccy.

Przybliżyli nam historię polskich Ułanów w pieśniach patrotycznych, oraz z opowieści rodzinnych.

WIECZOR (1)

 

WIECZOR

Pierwszy szymanowski bieg przełajowy

W dniu 31 maja 2015 organizowany jest przez działających w Szymanowie (:SMS:) (Sympatycznych Mieszkańców Szymanowa) pierwszy szymanowski bieg przełajowy wokół tutejszego jeziora. Serdecznie zapraszamy!
Główna nagroda to rower ufundowany przez Green BIKE M. S. Kowalscy.

W tym dniu także dla najmłodszych mieszkańców zorganizowana będzie impreza sportowa z okazji „Dnia Dziecka”.

Już dziś zapraszamy i zapewnimy wiele atrakcji.

 

plakatv2

MAPKA2

 

Regulamin

 Regulamin

I Szymanowski Bieg Przełajowy
Start 31 maja 2015 r. o godz 15.00

I.Cel
1.Propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez sport- jako czynnej formy wypoczynku .
2.Promocja wsi Szymanowo

II.Organizator
SMS
www.sms-szymanowo.pl

Patron tytularny:
Gmina Śrem

III.Termin i miejsce
1.Start: 31 maja 2015r (niedziela), godz. 15.00
2. Biuro zawodów:Świetlica wiejska w Szymanowie ul. Leśna 10, 63-100 Śrem
niedziela 31.05.2015r  od 13.00 – 14.45
3. Start i meta, wydawanie posiłków po biegu, dekoracja zwycięzców   oraz zakończenie imprezy odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie

IV.Trasa Biegu
Trasa o zróżnicowanym nachyleniu terenu, wokół jeziora w Szymanowie.

V.Nagrody i świadczenia dla zawodników
1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg  mają możliwość udziału w losowaniu nagrody głównej.
2. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napój.
3.Za zajęcie I miejsca
dla kobiet- statuetka biegu, bon wartościowy, karnet fitness,medal
dla mężczyzn -statuetka biegu, bon wartościowy, karnet fitness,medal
4.Za zajęcie II – V miejsca
dla kobiet – bon wartościowy , karnet fitness ,medal
dla mężczyzn- bon wartościowy , karnet fitness ,medal
5.Wśród wszystkich uczestników biegu wylosowany będzie rower
6.Wśród dzieci do 14 r.ż. uczestniczących w biegu rozlosowane zostaną słuchawki .

VIII.Zgłoszenia do biegu
Zgłoszeń można dokonywać:
w dniu biegu od 13.00 do 14.45 przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie

IX.Opłata startowa
1. Opłata startowa wynosi: 5 zł.( gwarantowany pakiet startowy.)
2. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XI.Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.Za osobę nieletnią odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
2.Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
3.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
4.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. Postanowienia końcowe
1.Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy
oraz na stronie www.sms-szymanowo.pl
2.Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania biegu
3. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
4.Organizator zapewnia uczestnikom: posiłek regeneracyjny oraz napoje  po biegu   5.Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.
6.Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność za to biorą uczestnicy we własnym zakresie.
7.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
8.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia.
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9.Każdy uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Miejsca parkingowe wskaże organizator.
10.Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach inwalidzkich oraz start z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).
11.Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
12.Zabrania się wnoszenia na trasę biegu środków odurzających, nielegalnych substancji i napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania ww. środków przed i w trakcie biegu.
13. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych
14.Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu.
15.Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.
16.Szczegółowych informacji udziela organizator.

Lider grupy SMS
Piotr Górczak

„Nasza okolica”

 

 

 

Szymanowo

Szymanowo to malowniczo położona nad niewielkim jeziorem i zalewem, wśród lasów w odległości czterech kilometrów na północny-zachód od Śremu, przy drodze wojewódzkiej nr 310 wieś. W krajobrazie dominują pola i łąki, urozmaicone wspomnianymi powyżej zbiornikami wodnymi.

. W 1273r. stała się własnością Kawalerów Maltańskich, w rękach których pozostawała aż do 1390r. kiedy to biskup poznański Jan Zaremba zamienił ją z Joannitami na wieś Popowo, aby następnie trafić pod własność kapituły poznańskiej – w jej posiadaniu była aż do zaborów. Po 1793r. posiadłość została przejęta przez rząd pruski i sprzedana w prywatne ręce. W księdze wieczystej majątku z 1872r. figurują bracia Cezary i Stanisław Broel Plater. Szymanowo było własnością Cezareo Broel Plater, a następnie wdowy po nim Heleny Wandy von Witte Broel Plater, aż do wybuchu II wojny światowej.

Do 1890r. Szymanowo wchodziło w skład majątku w Górze, w 1896r. pojawia się w dokumentach już jako główne dobra z folwarkami Góra i Górka, o powierzchni około 240 ha. Na terenie majątku działały m. in. cegielnia i mleczarnia. Obszar majątku powiększał się, aby w 1913r. osiągnąć maksymalną powierzchnię 302 ha – 199 ha gruntów ornych, 27 ha łąk, 50 ha lasu i około 20 ha zbiorników wodnych.  W 1946r. majątek został przejęty przez Skarb Państwa.

 

 

Jezioro

o powierzchni 17,8 ha.

 

Zabytkiem wsi znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków jest figura Najświętszego Serca Jezusa z 1921r. Pozostałymi świątkami we wsi jest krzyż przydrożny oraz figura Krzyża Świętego.

krzyz

krzyż przydrożny  przy drodze wojewódzkiej nr 310

„Podziel się swoją pasją” -spotkanie pierwsze

27 lutego 2015r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie      „Podziel się swoją pasją”. Na spotkaniu lider (:SMS:) Piotr Górczak przedstawił terminy spotkań „Podziel się swoją pasją”, oraz innych imprez kulturowych organizowanych dla społeczności przez grupę odnowy wsi, by nie kolidowały z wynajęciem świetlicy przez mieszkańców.

pasja12

„Spotkanie z panem Wojciechem Majchrzakiem”.

W dniu 29.03.2015r. w naszej świetlicy odbyło się spotkanie z panem Wojciechem Majchrzakiem-  pomysłodawcą projektu rekonstrukcji zabytkowej latarni gazowej w Śremie.

Latarnia gazowa !

           169px-Latarnia_gazowa_Srem

Historię, którą przybliżył nam nasz gość pokazała jak wielki potencjał i możliwości drzemią w ludziach dobrej woli, i którzy chętnie przyłączyli się do realizacji jego projektu.

Swój udział mieli także nasi mieszkańcy:Piotr Garstka i Andrzej Garstka- właściciele pracowni rzeźbiarsko-odlewniczej                        Garstka Studio.

lat.majMajchrzak        lat piotr2              lat piotr3            lat piotr6

W spotkaniu uczestniczyła Amelia Jankowiak, która zarecytowała nam wiersz pana Michała Ślenzaka -„Latarnia”,

Majchrzak2

Weronika Wachowiak zaśpiewała nam piosenkę „O Andersenie”.

Majchrzak

Na koniec spotkania pan Wojciech pokazał nam prowadzącą przez niego kronikę, która uwieńcza jego sukces.

lat piotr7

Wioleta Olebińska

„Podziel się swoją pasją” spotkanie drugie

Na drugim w tym roku organizowanym przez (:SMS:) spotkaniu „Podziel się swoją pasją”, które odbyło się 20 marca 2015r.  było przedświąteczne. Uczestnicy spotkania poznali metodę

Kanzashi-( japońska szpila do włosów, najczęściej w kształcie kwiatów noszona przez kobiety).

       pasja5

 

Owijanie wstążką styropianowego jajka.  

  pasja3

   Tym razem tworzyliśmy tą metodą kwiaty ze wstążek, by udekorować styropianowe jajko-dekorację wielkanocną, bo święta już tuż, tuż…..

                                                                    

Każdy miał swój pomysł.  pasja2

 

pasja9

 

Efekt końcowy!!    pasja10

„Dzień kobiet”

W dniu 07.03. 2015r. sołtys i rada sołecka   zorganizowała dla naszych mieszkanek „Dzień kobiet”. W tym dniu do spędzenia wspólnie wieczoru zdeklarowało się aż 46 kobiet, to o 16 więcej niż rok temu. Miejmy nadzieję, że zainteresowanie wzrośnie również w następnym roku.

dzień1 (13)     dzień1 (12)

 dzień1 (14)     dzień1 (7)

dzień kobiet 2015 (5)    dzień kobiet 2015 (4)

dzień kobiet 2015 (3)   dzień kobiet 2015 (7)

dzień kobiet 2015

 

Jak co roku  swą obecnością zaszczycił nas pan Tadeusz Marciniak- nasz sołtys i każdej z nas ofiarował różyczkę.

dzień kobiet 2015 (6)         dień kobiet 1 (4)

dień kobiet 1 (3)

 

 

 

 

Doniczkę z pięknymi stokrotkami otrzymałyśmy również od pana Oniszczuka.

dzień1 (6)

Tulipanek był od pana Arkadiusza Piątka- szefa Balbinki, skąd zamówiłyśmy ciepły posiłek.

dzień1 (5)      dzień1 (11)

Przy kawie i  i pysznym cieście miło spędziłyśmy wieczór.